Chat model Sammy Martin, 19 Chat model buckguy21, 26